Sotilaskotijärjestön osaamismerkit

Osaamismerkit

Sotilaskotiliiton koulutusprosessi on osallistunut Opintokeskus Siviksen Open Badge Factory -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuoda osaamismerkeillä osaaminen näkyväksi.

Koulutusprosessi loi hankevuonna 2014 kolme osaamismerkkiä: Jäsenrekisteriosaaja, Sotilaskotitoiminnan perusteet ja Sotilaskotitoiminnan maasto-osaaminen -sähköiset osaamismerkit käytettäväksi Sotilaskotijärjestössä. 

Jäsenrekisteriosaaja merkin myöntää Sotilaskotiliiton koulutusprosessi/jäsenrekisterikoulutuksen kouluttaja koulutuksen käyneille sisarille. Osaamismerkki on myönnetty vuonna 2013 ja sen jälkeen jäsenrekisterikoulutuksen käyneille.

Sotilaskotitoiminnan perusteet ja Sotilaskotitoiminnan maasto-osaaminen osaamismerkit myöntää Sotilaskotiliitto sotilaskotiyhdistyksen suosituksesta, jonka mukaan ao. sisar on merkin ansainnut. Sotilaskotiyhdistykset ilmoittavat Sotilaskotiliittoon järjestösihteerille kootusti esim. excel-taulukkona (sisaren nimi ja sähköpostiosoite) kenelle osaamismerkit myönnetään. 

Puheenjohtaja osaamismerkin myöntää Sotilaskotiliitto sotilaskotiyhdistysten suosituksella yhdistysten puheenjohtajille.


01SKbadge perusteet netti

Sotilaskotitoiminnan perusteet

Osaamismerkin saaja tuntee järjestön ja yhdistyksen toimintaperiaatteet sekä järjestön arvot, ymmärtää palvelutyön vaatimukset ja merkityksen sekä osaa palvella sotilaskodin asiakasta.

01SKbadge jatko netti

Sotilaskotitoiminnan jatkokurssi maasto-osaaminen

Osaamismerkin saaja sisäistää maastotoiminnan merkityksen osana Sotilaskotijärjestön toimintaa sekä hallitsee sotilaskotitoiminnan käytännöt maastossa

03SKbadge jasenrek netti

Jäsenrekisteriosaaja

Osaamismerkin saaja tietää yleiset jäsenrekisterin perusteet ja tuntee henkilörekisterilakia. Saaja osaa käyttää Sotilaskotijärjestön jäsenrekisteriohjelmaa ja tuntee järjestelmän toimintaperiaatteen.


Vuorovaikutusosaaja -merkki


vuorovaikutus_20x20

Vuorovaikutusosaaja on suorittanut hyväksytysti Sotilaskotiliiton ja Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n yhteistyössä toteuttaman Toimiva vuorovaikutus -kurssin, jonka kesto on 12 tuntia.

Hän osaa tunnistaa hyvän vuorovaikutuksen edellytykset, analysoida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan hyvän vuorovaikutuksen vahvistamisessa sekä soveltaa oppimaansa kurssin aikana toteutetuissa harjoitteissa.


Järjestöjen yhteiset osaamismerkit

Sotilaskotiliitto on yhteistyössä Siviksen jäsenjärjestöjen kanssa ollut mukana suunnittelemassa järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä. Sotilaskotijärjestöllä on näistä käytössä yhdistyksen puheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen taloudenhoitaja ja tapahtuman järjestäjä –osaamismerkit. Merkkianomukset Sotilaskotiliitton järjestösihteerille vapaamuotoisena tai sähköisellä hakukaavakkeella.

Täältä pääset tutustumaan merkkeihin.


Puheenjohtajan osaamismerkki


pj_merkki_factoryynMerkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen: Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Toiminnan seurantaosaaminen: Osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta
sekä toteutumista (esim. projektit).
Kehittämisosaaminen: Osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä.
Ennakointiosaaminen: Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.
Vastuunjako-osaaminen: Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta.
Edustamisosaaminen: Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.
Vuorovaikutusosaaminen: Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.

HAKEMUS
Avoimia kysymyksiä:
• Missä yhdistyksessä/yhdistyksissä olet toiminut puheenjohtajana?
•  Mitä puheenjohtajan tehtäviisi on sisältynyt?
•  Millaista palautetta olet saanut toiminnastasi puheenjohtajana?
•  Kuvaile hallituksen jäsenten rooleja jatehtävänkuvaa yhdistyksessäsi.
Liitteitä esim.: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, kokouskutsu, asialista ja muistio

Merkkiä anotaan sähköisellä anomuksella.

Järjestöjen ensimmäinen yhteinen osaamismerkki.Merkin nimi on Yhdistyksen puheenjohtaja ja mukana luomassa ovat OK-opintokeskuksen lisäksi olleet Suomen Partiolaiset, Marttaliitto, MLL, Sotilaskotiliitto, Psoriasisliitto, Vanhempainliitto ja YVPL.


Yhdistyksen sihteeri

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen sihteerinä.

Yhdistyksen sihteeriHallitustyöskentely ja kokousosaaminen: Osaa hoitaa kokousjärjestelyt, toimia kokousten sihteerinä ja laatia kokousten pöytäkirjat. Osaa laatia ja koota toimintakertomuksen luonnoksen.
Viestintäosaaminen: Osaa hoitaa yhdistyksen viestintää laatimalla tiedotteet ja muut asiakirjat sekä tiedottamalla jäsenille ja ulkopuolisille. Osaa ylläpitää jäsenrekisteriä.
Arkistonhoito-osaaminen: osaa hoitaa yhdistyksen arkistoa.
Kehittämisosaaminen: Osaa kehittää sihteerin tehtävää ja omaa osaamistaan.

HAKEMUS
Avoimia kysymyksiä:
• Missä yhdistyksessä/yhdistyksissä olet toiminut sihteerinä?
•   Mitä sihteerin tehtäviisi on sisältynyt?
•   Millaista palautetta olet saanut toiminnastasi sihteerinä?
Liitteitä esim.:asialista, pöytäkirja

Merkkiä anotaan vapaamuotoisella anomuksella, joka toimitetaan Sotilaskotiliittoon tai sähköisellä anomuksella.Yhdistyksen taloudenhoitaja

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen taloudenhoitajana.

Taloyhdistyksen taloudenhoitajausarvio-osaaminen: Osaa edistää yhdistyksen taloudellista hyvinvointia ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Osaa laatia talousarvioehdotukset ja valvoa hyväksytyn talousarvion toteutumista.
Rahaliikenneosaaminen: Osaa valvoa ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja
huolehtia kirjanpidosta joko itse tai tilitoimiston avulla.
Kehittämisosaaminen: Osaa kehittää taloudenhoitajan tehtävää ja omaa osaamistaan.

HAKEMUS
Avoimia kysymyksiä:
• Missä yhdistyksessä/yhdistyksissä olet toiminut taloudenhoitajana?
•   Mitä taloudenhoitajan tehtäviisi on sisältynyt?
•   Millaista palautetta olet saanut toiminnastasi taloudenhoitajana?
Liitteitä esim.: Talousarvio

Merkkiä anotaan vapaamuotoisella anomuksella, joka toimitetaan Sotilaskotiliittoon tai sähköisellä anomuksella.

Tapahtuman järjestäjä

Merkin saaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tapahtuman.

TapahtumanjärjestäjäOrganisointitaidot: Merkin saaja osaa organisoida ja budjetoida yhdistystapahtuman ja siihen liittyen suunnitella
tapahtuman konseptin, aikataulutuksen, resursoinnin ja turvallisuusasiat.
Markkinointitaidot: Merkin saaja osaa markkinoida yhdistyksen tapahtumaa tehokkaasti tapahtuman luonteelle sopivalla tavalla.
Koordinointitaidot: Merkin saaja osaa koordinoida tapahtumassa omaa ja muiden toimintaa niin, että tapahtuma etenee odotetulla tavalla.
Kehittämistaidot: Merkin saaja osaa hyödyntää palautetta tapahtuman onnistumisen arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

HAKEMUS
Avoimia kysymyksiä:
•   Miten ja missä markkinoit tapahtumaa?
•   Millaista palautetta sait tapahtumaan liittyen ja miten se mielestäsi onnistui (asiakaspalaute ja itsearviointi)?
Liitteitä esim.:Tapahtuman suunnitelma, tapahtuman budjetti, tapahtuman esite

Merkkiä anotaan vapaamuotoisella anomuksella, joka toimitetaan Sotilaskotiliittoon tai sähköisellä anomuksella.